OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Eurotel S.A.
będących osobami fizycznymi
oraz pełnomocników akcjonariuszy Eurotel S.A.
 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Myśliwskiej 21. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

a) telefonicznie: +48 58 520 38 20,
b)  poprzez e-mail: ri@eurotel.pl,
c)  pisemnie: Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk.

II. Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Eurotel S.A. Inspektorem ochrony danych:

a) poprzez e-mail: daneosobowe@eurotel.pl,
b) pisemnie: Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. Kategorie i zakres danych osobowych oraz źródło ich pochodzenia

Państwa dane osobowe jako akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza zostały pozyskane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prawidłową realizacją zadań wynikających z obsługi podmiotów posiadających akcje Eurotel S.A., w tym w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. i umożliwienia w nim uczestnictwa, sporządzenia i udostępnienia na żądanie listy akcjonariuszy oraz ewentualnej realizacji prawa do udziału w zysku, jak też realizacji wymogów prawa spoczywających na Eurotel S.A. jako spółce publicznej.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

  1. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Eurotel S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, związanych m.in. z art. 341 (księga akcyjna), art. 347 (podział zysku), art. 407 (lista akcjonariuszy) Kodeksu spółek handlowych, art. 70 pkt 3 (obowiązki informacyjne spółki publicznej) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 19 ust. 3 (obowiązek informacyjny emitenta) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
  2. prawnie uzasadniony interes Eurotel S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń.

 VI. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy posiadają Państwo co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy.

Dane osobowe mogą być także przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Eurotel S.A., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wyżej wskazanych,
b)  podmiotom świadczącym usługi na rzecz Eurotel S.A., w tym firmom kurierskim i pocztowym, doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom, 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Eurotel S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.

VII. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przez Eurotel S.A. do realizacji celów określonych w pkt IV powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa, w tym przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującą regulacją RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Eurotel S.A. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 IX. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów określonych w punkcie IV powyżej.

X. Informacja o profilowaniu danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.