Adres siedziby

ul. Myśliwska 21
80-126 Gdańsk
NIP: 586-15-84-525

Email

biuro@eurotel.pl

Telefon:

+48 58 520 38 19

Biuro handlowe Wrocław

ul. Legnicka 56
54-204 Wrocław
Email: wroclaw@eurotel.pl
Telefon: 71 307 39 99

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurotel S.A. z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 21, 80-126 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@eurotel.pl, telefonicznie pod numerem + 48 (58) 520 38 19 lub pisemnie pod adresem Eurotel S.A. ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk.
  Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora ochrony danych w osobie Pani Agnieszki Mach – Jurkiewicz,, z którą można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych poprzez e-mail daneosobowe@eurotel.pl lub pisemnie na adres: Eurotel S.A. ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Eurotel S.A., polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, rozpatrzenie zgłoszenia nie będzie możliwe.