KONTAKT

Adres Siedziby

ul. Myśliwska 21
80-126 Gdańsk
NIP: 586-15-84-525

Oddział handlowy Wrocław

ul. Legnicka 56
54-204 Wrocław
wroclaw@eurotel.pl
+48 71 307 39 99

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurotel S.A. z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 21, 80-126 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@eurotel.pl, telefonicznie pod numerem + 48 (58) 520 38 19 lub pisemnie pod adresem Eurotel S.A. ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk.

Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora ochrony danych w osobie Pana Michała Kłody, z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych poprzez e-mail daneosobowe@eurotel.pl lub pisemnie na adres: Eurotel S.A. ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Eurotel S.A., polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, rozpatrzenie zgłoszenia nie będzie możliwe.